اخبار دفتر امور زنان و خانواده
سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده و با حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و درخصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظرگردید .1401-06-17

سومین جلسه کارگروه تخصصی برنامه ریزی ، نظارت و ارزیابی ستاد حمایت از خانواده وجوانی جمعیت استان به ریاست سر کار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده وبا حضور اعضای محترم کارگروه مذکور درمحل دفتر امور بانوان وخانواده برگزار و در خصوص آغاز فرآیند ارزیابی دستگاه های عضو ستاد و چگونگی انجام آن بحث و تبادل نظر گردید .1401/06/17

۱۴ روز پیش ادامه مطلب
با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازند و هیات همراه از مزرعه کشت گل محمدی بازدید به عمل آمد .1401-06-21

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازند و هیات همراه از مزرعه کشت گل محمدی بازدید به عمل آمد .1401-06-21

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم اموربانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازندو هیات مراه از مزرعه کشت گل محمدی بازدید به عمل آمد. با مدیریت سرکار خانم عظیم زاده در 3 هکتار از اراضی مربوطه گل محمدی کشت وبرای 6نفرایجاد اشتغال شده است . 1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

با حضور سرکار خانم سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی  فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان و هیات همراه از کارگاه تولید روسری بازدید به عمل آمد .1401-06-21

با حضور سرکار خانم سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان و هیات همراه از کارگاه تولید روسری بازدید به عمل آمد .1401-06-21

با حضور سرکار خانم سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ،جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محتم بنیادبرکت شهرستان و هیات همراه از کارگاه تولید روسری بازدید به عمل آمد. با مدیریت سرکارخانم فرجی در سه کارگاه برش ،اتو و پخش روسری برای 20 نفر از بانوان به صورت مستقیم و580 نفر غیر مستقیم اشتغال ایجاد شده است .1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم اموربانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری،جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازند و هیات همراه از کارگاه تولید انواع گل سر بازدید به عمل آمد .1401-06-21

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم اموربانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ، سرکار خانم آقا محمدی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری،جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازند و هیات همراه از کارگاه تولید انواع گل سر بازدید به عمل آمد .1401-06-21

باحضورسرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم اموربانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای مبین معاون محترم سیاسی و اجتماعی فرمانداری شازند ،سرکار خانم آقا محمددی معاون محترم امور بانوان و خانواده استانداری ، جناب آقای اسدی مسئول محترم بنیاد برکت شهرستان شازند و هیات همراه از کارگاه تولید انواع گل سر بازدید به عمل آمد .کارگاه مذرکور با مدیریت سرکار خانم مختاری برای 25 نفر از بانوان بد سرپرست و سرپرست خانوار ایجاد اشتغال نموده است .1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

کارگروه اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت ،زنان و خانواده شهرستان شازند به ریاست جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امو ربانوان و خانواده استانداری ، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا تاج آباد دبیر محترم جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی در استان و اعضای کارگروه درمحل قرمانداری برگزار گردید .1401-06-21

کارگروه اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت ،زنان و خانواده شهرستان شازند به ریاست جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امو ربانوان و خانواده استانداری ، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا تاج آباد دبیر محترم جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی در استان و اعضای کارگروه درمحل قرمانداری برگزار گردید .1401-06-21

کارگروه اجتماعی ، فرهنگی ، سلامت ، زنان و خانواده شهرستان شازند به ریاست جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امو ربانوان وخانواده استانداری ، حجت الاسلام والمسلمین حاج آقا تاج آباد دبیر محترم جبهه فرهنگی و اجتماعی انقلاب اسلامی در استان و اعضای کارگروه درمحل فرمانداری برگزار گردید .ارائه گزارش گزارش در خصوص وضعیت عمومی شهرستان درحوزه جمعیت و باروری توسط نماینده شبکه بهداشت ، بیان مشکلات توسط برخی از اعضای حاضر در جلسه، ارائه سخنرانی توسط فرماندار محترم در خصوص وضعیت شهرستان و لزوم برنامه ریزی برای ازدیاد جمعیت بعنوان ابزار اصلی توسعه ، سخنرانی حاج آقا تاج آباد پیرامون جمعیت و نقش مردم و فرهنگ سازی در این زمینه و سخنرانی در حوزه جمعیت ، هیات اندیشه ورز و پاسخ سوالات مطرح شده توسط سرکارخانم مفتح زاده از اهم موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود .1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جناب آقای رمضانی فرماندار محترم شهرستان شازند ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و هیات همراه با حضور در منزل مدد جوی بهزیستی ضمن دیدار و دلجویی از مدد جوی محترم از اشتغال خانگی (خیاطی ) بانوی سرپرست خانوار بازدید بعمل آوردند .1401-06-21

جناب آقای رمضانی فرماندار محترم شهرستان شازند ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و هیات همراه با حضور در منزل مدد جوی بهزیستی ضمن دیدار و دلجویی از مدد جوی محترم از اشتغال خانگی (خیاطی ) بانوی سرپرست خانوار بازدید بعمل آوردند .1401-06-21

جناب آقای رمضانی فرماندار محترم شهرستان شازند ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و هیات همراه با حضور در منزل مدد جوی بهزیستی ضمن دیدار و دلجویی از مدد جوی محترم از اشتغال خانگی (خیاطی ) بانوی سرپرست خانوار بازدید بعمل آوردند .1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

دیدار با خانواده معظم شهیده والامقام اکرم صادقی با حضور جناب آقای رمضانی فرماندار ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و مسئولین شهرستان با خانواده شهیده والامقام اکرم صادقی دیدار به عمل آمد .1401-06-21

دیدار با خانواده معظم شهیده والامقام اکرم صادقی با حضور جناب آقای رمضانی فرماندار ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و مسئولین شهرستان با خانواده شهیده والامقام اکرم صادقی دیدار به عمل آمد .1401-06-21

دیدار با خانواده معظم شهیده والامقام اکرم صادقی با حضور جناب آقای رمضانی فرماندار ،سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و مسئولین شهرستان با خانواده شهیده والامقام اکرم صادقی دیدار به عمل آمد. شهیده بزرگوار در تاریخ 1366/12/25 در بمباران هوایی شهر شازند در سن 10 سالگی به درجه رفیع شهادت نائل آمد .1401/06/31

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

در ابتدای سفر به شهرستان شازند سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به اتفاق جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و هیات همراه با حضور در گلزارمطهر شهدای گمنام شهر شازند با آرمان های والای شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق نمودند. 1401-06-21

در ابتدای سفر به شهرستان شازند سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به اتفاق جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و هیات همراه با حضور در گلزارمطهر شهدای گمنام شهر شازند با آرمان های والای شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق نمودند. 1401-06-21

در ابتدای سفر به شهرستان شازند سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری به اتفاق جناب آقای رمضانی فرماندار محترم و هیات همراه با حضوردر گلزارمطهر شهدای گمنام شهر شازند با آرمان های والای شهدای عظیم الشان انقلاب اسلامی ایران تجدید میثاق نمودند. 1401/06/21

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه هم اندیشی با موضوع تهیه بانک اطلاعاتی زنان کار آفرین و فعال اقتصادی استان در حوزه های صنعت ، خدمات ، کشاورزی پوشاک و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مشاغل همگن و بررسی طرح پیشنهادی در حوزه کسب و کار پایدار زنان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور زنان و خانواده و با حضور سرکار خانم دکتر غنی پور عضو هیات علمی دانشگاه و فعال در زمینه اشتغال زنان در محل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید .1401-06-20

جلسه هم اندیشی با موضوع تهیه بانک اطلاعاتی زنان کار آفرین و فعال اقتصادی استان در حوزه های صنعت ، خدمات ، کشاورزی پوشاک و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مشاغل همگن و بررسی طرح پیشنهادی در حوزه کسب و کار پایدار زنان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور زنان و خانواده و با حضور سرکار خانم دکتر غنی پور عضو هیات علمی دانشگاه و فعال در زمینه اشتغال زنان در محل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید .1401-06-20

جلسه هم اندیشی با موضوع تهیه بانک اطلاعاتی زنان کار آفرین وفعال اقتصادی استان در حوزه های صنعت ، خدمات ، کشاورزی پوشاک و و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه مشاغل همگن و بررسی طرح پیشنهادی در حوزه کسب و کار پایدار زنان به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور زنان و خانواده و با حضور سرکار خانم دکتر غنی پورعضو هیات علمی دانشگاه و فعال در زمینه اشتغال زنان در محل دفتر امور بانوان و خانواده برگزار گردید .1401/06/20

۱۴ سپتامبر ۲۰۲۲

دیدار با مدیر محترم آموزش و پروورش شهرستان فراهان 
سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری با جناب آقای داودآبادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان درمحل دفتر فرماندار و در خصوص مشکلات آموزشی و تربیتی بحث و تبادل نظر نمودند .1401-06-15

دیدار با مدیر محترم آموزش و پروورش شهرستان فراهان سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری با جناب آقای داودآبادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان درمحل دفتر فرماندار و در خصوص مشکلات آموزشی و تربیتی بحث و تبادل نظر نمودند .1401-06-15

دیدار با مدیر محترم آموزش و پروورش شهرستان فراهان سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری با جناب آقای داودآبادی مدیر محترم آموزش و پرورش شهرستان فراهان در محل دفتر فرماندار و در خصوص مشکلات آموزشی و تربیتی بحث و تبادل نظر نمودند .1401/06/15

۷ سپتامبر ۲۰۲۲

سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان فراهان با جناب آقای آقازیارتی فرماندار محترم و آقای دکتر سلطانی نماینده محترم ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان دیدار و ضمن استماع مشکلات و مسائل حوزه زنان بویژه کمبود پزشک متخصص در مورد طرح محله مهربانی بحث و تبادل نظر نمودند .1401-06-15

سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان فراهان با جناب آقای آقازیارتی فرماندار محترم و آقای دکتر سلطانی نماینده محترم ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان دیدار و ضمن استماع مشکلات و مسائل حوزه زنان بویژه کمبود پزشک متخصص در مورد طرح محله مهربانی بحث و تبادل نظر نمودند .1401-06-15

سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی با حضور در فرمانداری شهرستان فراهان با جناب آقای آقازیارتی فرماندار محترم و آقای دکتر سلطانی نماینده محترم ناحیه مقاومت بسیج این شهرستان دیدار و ضمن استماع مشکلات ومسائل حوزه زنان بویژه کمبود پزشک متخصص در مورد طرح محله مهربانی بحث وتبادل نظر نمودند ولازم به ذکر است به همت ناحیه مقاومت بسیج و با همکاری فرمانداری فراهان طرح محله مهربانی پیرامون جمعیت و فرزند آوری در قالب 12 کارگروه به صورت پایلوت در یکی از محله های شهر فرمهین آغاز به کار نموده است .1401/06/15

۷ سپتامبر ۲۰۲۲

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و هیات همراه از کارگاه آموزشی بافت فرش ، تابلو و گلیم در شهر فرمهین بازدید بعمل آمد .1401-06-15

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و هیات همراه از کارگاه آموزشی بافت فرش ، تابلو و گلیم در شهر فرمهین بازدید بعمل آمد .1401-06-15

با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده استانداری و هیات همراه از کارگاه آموزشی بافت فرش ، تابلو وگلیم در شهر فرمهین بازدید بعمل آمد .این کارگاه تحت نظارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ماهانه به 7الی 10 نفر از بانوان آموزش ارائه می دهد .1401/06/15

۷ سپتامبر ۲۰۲۲

نشست با جناب آقای شعبانی رئیس محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و جناب آقای میر داودی مسئول روابط عمومی شهرداری اراک به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده با موضوع تبیین مواد قانونی 5-22-28-32 قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت و تشریح وظایف محوله به شهرداری در قانون مذکور در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار گردید .1401-06-12

نشست با جناب آقای شعبانی رئیس محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و جناب آقای میر داودی مسئول روابط عمومی شهرداری اراک به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده با موضوع تبیین مواد قانونی 5-22-28-32 قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت و تشریح وظایف محوله به شهرداری در قانون مذکور در محل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برگزار گردید .1401-06-12

نشست با جناب آقای شعبانی رئیس محترم سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی و جناب آقای میر داودی مسئول روابط عمومی شهرداری اراک به ریاست سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان و خانواده با موضوع تبیین مواد قانونی 5-22-28-32 قانون حمایت از خانواده وجوانی جمعیت و تشریح وظایف محوله به شهرداری در قانون مذکور در محل دفتر امور بانوان وخانواده استانداری برگزار گردید .1401/06/12

۴ سپتامبر ۲۰۲۲

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه از مرکز فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان ( کارگاه های خیاطی و طلا وجواهرسازی ) بازدید به عمل آمد .1401-06-09

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه از مرکز فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان ( کارگاه های خیاطی و طلا وجواهرسازی ) بازدید به عمل آمد .1401-06-09

به مناسبت گرامیداشت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه از مرکز فنی و حرفه ای خواهران این شهرستان ( کارگاه های خیاطی و طلا وجواهرسازی ) بازدید به عمل آمد.ارائه گزارش اقدامات توسط مسئول و مربیان محترم و بیان مشکلات و انتظارات از اهم موارد مطرح شده در این بازدید بود .1401/06/09

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

بازدید از کارگاه فرش در شهرستان دلیجان به مناسبت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه ازکارگاه فرش بازدید به عمل آمد .1401-06-09

بازدید از کارگاه فرش در شهرستان دلیجان به مناسبت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه ازکارگاه فرش بازدید به عمل آمد .1401-06-09

بازدید از کارگاه فرش در شهرستان دلیجان به مناسبت هفته دولت با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری ، جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان و هیات همراه ازکارگاه فرش بازدید به عمل آمد . این کارگاه فرش با مدیریت سرکار خانم سلمانی برای 60 نفر از بانوان به صورت مستقیم و برای 20 نفربه صورت غیر مستقیم ایجاد اشتغال نموده است .1401/06/09

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

به متاسبت هفته دولت با حضور جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و مسئولین شهرستان از دو کتاب کودک سرکار خانم خلیلی کارشناس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل فرمانداری رونمایی گردید .1401-06-09

به متاسبت هفته دولت با حضور جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و مسئولین شهرستان از دو کتاب کودک سرکار خانم خلیلی کارشناس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل فرمانداری رونمایی گردید .1401-06-09

به متاسبت هفته دولت با حضور جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم شهرستان دلیجان ، سرکار خانم مفتح زاده مدیر کل محترم امور بانوان وخانواده استانداری و مسئولین شهرستان از دو کتاب کودک سرکار خانم خلیلی کارشناس محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل فرمانداری رونمایی گردید .1401/06/09

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سلامت ،زنان وخانواده شهرستان دلیجان به ریاست جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری واعضای کارگروه وجمعی ازبانوان فعال و منتخب در محل فرمانداری برگزار گردید .1401-06-09

کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سلامت ،زنان وخانواده شهرستان دلیجان به ریاست جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم و با حضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری واعضای کارگروه وجمعی ازبانوان فعال و منتخب در محل فرمانداری برگزار گردید .1401-06-09

کارگروه اجتماعی ،فرهنگی ،سلامت ،زنان وخانواده شهرستان دلیجان به ریاست جناب آقای براتی زاده فرماندار محترم وباحضور سرکار خانم مفتح زاده مدیرکل محترم امور بانوان وخانواده استانداری واعضای کارگروه وجمعی ازبانوان فعال ومنتخب در محل فرمانداری برگزار گردید .ارائه گزارش در خصوص دستاوردهای دولت محترم سیزدهم و همچنین گزارش درخصوص وضعیت فعالیت بانوان در حوزه های مختلف توسط فرماندار محترم ، ارائه گزارش در خصوص وضعیت عمومی شهرستان بویژه در حوزه جمعیت و باروری توسط نماینده شبکه بهداشت ، بیان مشکلات توسط برخی از بانوان حاضر در جلسه و سخنرانی در حوزه جمعیت ، هیات اندیشه ورز و پاسخ به سوالات مطرح شده توسط سرکار خانم مفتح زاده از اهم موارد مطرح شده در جلسه مذکور بود .1401/06/09

۳ سپتامبر ۲۰۲۲

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5