درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
سفر یک روزه معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای به شهرستان کمیجان
همزمان با برگزاری دومین جشنواره زعفران شهرستان کمیجان  معاون هماهنگی امور اقتصادی در این جشنواره شرکت واز عوامل برگزار کننده  استان وشهرستان برای این رویداد مهم تقدیر کردند.
میرزاخانی گفت:
این رویداد تاثیر مهم وشایانی در ترویج تولید وکشت زعفران خواهد داشت.
ایشان افزود: بهروری آب ،آمایش سرزمین والگوی کشت متناسب با اقلیم وشرایط شهرستان وبرگزاری چنین همایش ها وجشنواره ها باعث ترویج وآگاهی بخشیدن به جامعه هدف است.البته تلاش درجهت کارجمعی وگروهی،بازاریابی وتلاش در جهت تعیین وتعریف نشان تجاری و... دارای اولویت است.
ایشان در پایان از غرفه های این جشنواره بازدید کردند.
 بازدید ازطرح  در حال اجرای تولید تیغ های جراحی در روستای کلوان شهرستان کمیجان از دیگر برنامه های سفر یکروزه معاون اقتصادی بود.در این بازدید شرایط طرح وموانع پیش رو بررسی وبا توجه به اهمیت استراتژیک طرح در 
تامین نیاز داخلی برای رفع مشکلات وتامین ارز واردات ماشین آلات تصمیماتی اتخاذ گردید.
معاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین  از کارخانه آرد کمیجان بازدید واز کم کیف تولید ومشکلات این واحد تولیدی مطلع وپیگیری در رفع مشکلات  این واحد تولیدی تاکید کردند.
همچنین بازدید از واحد تولیدخلال سیب زمینی در شهرستان کمیجان از دیگر برنامه های معاون هماهنگی امور اقتصادی در این سفر یکروزه بود.
سفر یک روزه معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای به شهرستان کمیجان همزمان با برگزاری دومین جشنواره زعفران شهرستان کمیجان معاون هماهنگی امور اقتصادی در این جشنواره شرکت واز عوامل برگزار کننده استان وشهرستان برای این رویداد مهم تقدیر کردند. میرزاخانی گفت: این رویداد تاثیر مهم وشایانی در ترویج تولید وکشت زعفران خواهد داشت. ایشان افزود: بهروری آب ،آمایش سرزمین والگوی کشت متناسب با اقلیم وشرایط شهرستان وبرگزاری چنین همایش ها وجشنواره ها باعث ترویج وآگاهی بخشیدن به جامعه هدف است.البته تلاش درجهت کارجمعی وگروهی،بازاریابی وتلاش در جهت تعیین وتعریف نشان تجاری و... دارای اولویت است. ایشان در پایان از غرفه های این جشنواره بازدید کردند. بازدید ازطرح در حال اجرای تولید تیغ های جراحی در روستای کلوان شهرستان کمیجان از دیگر برنامه های سفر یکروزه معاون اقتصادی بود.در این بازدید شرایط طرح وموانع پیش رو بررسی وبا توجه به اهمیت استراتژیک طرح در تامین نیاز داخلی برای رفع مشکلات وتامین ارز واردات ماشین آلات تصمیماتی اتخاذ گردید. معاون هماهنگی امور اقتصادی همچنین از کارخانه آرد کمیجان بازدید واز کم کیف تولید ومشکلات این واحد تولیدی مطلع وپیگیری در رفع مشکلات این واحد تولیدی تاکید کردند. همچنین بازدید از واحد تولیدخلال سیب زمینی در شهرستان کمیجان از دیگر برنامه های معاون هماهنگی امور اقتصادی در این سفر یکروزه بود.
بستن