درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
تصویب توزیع شهرستانی وبانکی تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۸
ششمین جلسه کارگروه اشتغال استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور فرمانداران بصورت ویدئو کنفرانس واعضای کارگروه برگزار شد.
در این جلسه آخرین وضعیت ایجاد اشتغال در سال جاری ووضعیت تحقق اهداف  اشتغال در استان مورد ارزیابی قرار گرفت.
همچنین با مشارکت دستگاههای اجرایی،نهادهای حمایتی وبانکهای عامل آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی استان شامل تسهیلات مشاغل خانگی وجزء۴ بند تبصره ۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفت وتصمیمات لازم جهت تسهیل امور اتخاذ گردید.
همچنین دراین جلسه توزیع شهرستانی وبانکی تسهیلات قرض الحسنه موضوع جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ سال جاری مطرح وبه تصویب رسید 
نظارت بر تسهیلات پرداخت شده طی سال قبل به عنوان آخرین دستور کار جلسه مطرح وتصمیمات لازم جهت تشکیل کارگروه نظارت بر تسهیلات فوق اتخاذ گردید.
پنج شنبه۱۴۰۱-۰۷-۲۶
تصویب توزیع شهرستانی وبانکی تسهیلات قرض الحسنه تبصره ۱۸ ششمین جلسه کارگروه اشتغال استان به ریاست میرزاخانی معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه ای وبا حضور فرمانداران بصورت ویدئو کنفرانس واعضای کارگروه برگزار شد. در این جلسه آخرین وضعیت ایجاد اشتغال در سال جاری ووضعیت تحقق اهداف اشتغال در استان مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین با مشارکت دستگاههای اجرایی،نهادهای حمایتی وبانکهای عامل آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه اشتغالزایی استان شامل تسهیلات مشاغل خانگی وجزء۴ بند تبصره ۱۸ مورد ارزیابی قرار گرفت وتصمیمات لازم جهت تسهیل امور اتخاذ گردید. همچنین دراین جلسه توزیع شهرستانی وبانکی تسهیلات قرض الحسنه موضوع جزء ۳ بند ب تبصره ۱۸ سال جاری مطرح وبه تصویب رسید نظارت بر تسهیلات پرداخت شده طی سال قبل به عنوان آخرین دستور کار جلسه مطرح وتصمیمات لازم جهت تشکیل کارگروه نظارت بر تسهیلات فوق اتخاذ گردید. پنج شنبه۱۴۰۱-۰۷-۲۶
بستن