درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

مطالب مرتبط
فراگیر شدن طرح هوشمند سازی توزیع نان در استان

۹۸ درصد از نانوایی‌های استان مرکزی به دستگاه کارتخوان هوشمند توزیع نا تجهیز شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: یک‌هزار و ۴۳۶ واحد نانوایی در این استان با هدف شفاف‌سازی عرضه نان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شدند.
حسن میرزاخانی افزود: در اجرای این طرح ۹۸ درصدنانوایی‌های استان به این دستگاه مجهز شده اند و ۳۰ تا ۴۰ نانوایی همچنان به شیوه گذشته نان عرضه می‌کنند.
او گفت : فوت صاحب پروانه نانوایی و واگذاری واحد به سایر افراد از جمله علت‌هایی است که منجر شده تا بخشی از نانوایی‌های استان به دستگاه هوشمند متصل نباشند که ظرف ۱۰ روز آینده مشکل این تعداد نانوایی رفع خواهد شد.
استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها مورد پایش قرار می‌گیرد تا اجرای طرح در استان به طور دقیق اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت : مرحله دوم در اجرای این طرح، تعیین سهمیه آرد براساس میزان فروش نان است و نانوایی‌هایی که به این دستگاه مجهز نباشند، از دریافت آرد محروم می شوند.
فراگیر شدن طرح هوشمند سازی توزیع نان در استان ۹۸ درصد از نانوایی‌های استان مرکزی به دستگاه کارتخوان هوشمند توزیع نا تجهیز شدند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز اراک؛معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت: یک‌هزار و ۴۳۶ واحد نانوایی در این استان با هدف شفاف‌سازی عرضه نان به دستگاه کارتخوان هوشمند مجهز شدند. حسن میرزاخانی افزود: در اجرای این طرح ۹۸ درصدنانوایی‌های استان به این دستگاه مجهز شده اند و ۳۰ تا ۴۰ نانوایی همچنان به شیوه گذشته نان عرضه می‌کنند. او گفت : فوت صاحب پروانه نانوایی و واگذاری واحد به سایر افراد از جمله علت‌هایی است که منجر شده تا بخشی از نانوایی‌های استان به دستگاه هوشمند متصل نباشند که ظرف ۱۰ روز آینده مشکل این تعداد نانوایی رفع خواهد شد. استفاده از دستگاه کارتخوان هوشمند در نانوایی‌ها مورد پایش قرار می‌گیرد تا اجرای طرح در استان به طور دقیق اجرا شود. معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مرکزی گفت : مرحله دوم در اجرای این طرح، تعیین سهمیه آرد براساس میزان فروش نان است و نانوایی‌هایی که به این دستگاه مجهز نباشند، از دریافت آرد محروم می شوند.
بستن