درحال بارگزاری

درحال بارگزاری

۷ ماه پیش

۹ نوامبر ۲۰۲۱

استاندار جدید مرکزی کیست

نگاهی به تحصیلات و برخی سوابق دکتر مخلص الائمه استاندار جدید مرکزی