اخبار مزایدات و مناقصات
با هماهنگی علیرضا حسنی،   مدیرکل امور اداری و مالی

با هماهنگی علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

فراخوان تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی

۶ روز پیش ادامه مطلب
با هماهنگی علیرضا حسنی،  مدیرکل امور اداری و مالی

با هماهنگی علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

مناقصه عمومی یک مرحله ای فراخوان تامین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل ونقل استانداری مرکزی

۲۷ مه ۲۰۲۴

با هماهنگی علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

با هماهنگی علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای، فراخوان تامین نیروی خدمات و پشتیبانی

۱۵ آوریل ۲۰۲۴

با هماهنگی علیرضا حسنی،             مدیرکل امور اداری و مالی

با هماهنگی علیرضا حسنی، مدیرکل امور اداری و مالی

فراخوان تامین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

۳ آوریل ۲۰۲۴

آگهی برگزاری مزایده عمومی خودروهای استانداری

آگهی برگزاری مزایده عمومی خودروهای استانداری

برگزاری مزایده عمومی

۱۱ دسامبر ۲۰۲۳

آگهی مزایده عمومی خودرو استانداری مرکزی در نظر دارد خودروهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده

آگهی مزایده عمومی خودرو استانداری مرکزی در نظر دارد خودروهای خود با جزئیات مندرج در اسناد مزایده

آگهی مزایده عمومی خودرو های استانداری مرکزی با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی www.setadiran.ir با شماره مزایده 1002000213000002 سیستمی به صورت الکترونیکی به فروش برساند .

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

اعلام مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری مرکزی

اعلام مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری مرکزی

اعلام مزایده عمومی فروش 5 دستگاه خودرو سواری استانداری مرکزی در مورخ 1402/04/06 انتشار یافت.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی جهت انجام کلیه امور خدمات اداری ، پشتیبانی و امور مربوط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی جهت انجام کلیه امور خدمات اداری ، پشتیبانی و امور مربوط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/31 جهت انجام کلیه امور خدمات اداری ، پشتیبانی و امور مربوط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی  جهت خدمات حمل و نقل و سرویس دهی به کارکنان استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی جهت خدمات حمل و نقل و سرویس دهی به کارکنان استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/31 جهت خدمات حمل و نقل و سرویس دهی به کارکنان استانداری مرکزی برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی تامین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی تامین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

برگزاری مناقصه عمومی استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/27 جهت تامین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/12 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی در مورخ 1402/01/30 راس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد که در تاریخ های 1402/02/16 و 1402/02/31 مناقصه مذکور تجدید گردید.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد. در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد. در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳