اخبار قراردادها
فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی.

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری مرکزی.

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی مروبط به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد. در مورخ 1402/02/13 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

یک سال پیش ادامه مطلب
فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی..

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی..

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/12 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی .

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی .

فراخوان مناقصه تأمین وسیله نقلیه با راننده و ارائه خدمات حمل و نقل استانداری مرکزی در مورخ 1402/01/30 راس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد که در تاریخ های 1402/02/16 و 1402/02/31 مناقصه مذکور تجدید گردید.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی.

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی.

فراخوان مناقصه تأمین نیروی خدمات و پشتیبانی ساختمان های استانداری مرکزی در مورخ 1402/02/12 رأس 10 صبح در محل سالن جلسات معاونت توسعه مدیرت و منابع برگزار شد.

۲۵ ژوئیه ۲۰۲۳