اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در مورخ 1401-6-28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در مورخ 1401-6-28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی بررسی مسائل ترافیکی بازگشایی مدارس در ساعت 10/00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۶ روز پیش ادامه مطلب
جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در مورخ 1401-6-14

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در مورخ 1401-6-14

جلسه مشترک کمیسیون ارتقاء امنیت گردشگران خارجی و مقصدهای گردشگری استان و کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی در ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/6/14 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

۵ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در مورخ 1401-6-10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در مورخ 1401-6-10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند و تهیه و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان در ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/10 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

۱ سپتامبر ۲۰۲۲

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در مورخ 1401-6-3

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در مورخ 1401-6-3

جلسه راهیان نور، در خصوص اجرای پروژه دیوار کشی و محوطه سازی اردوگاه شهید رحیم آنجفی خرمشهر در ساعت 11 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8-30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401-6-3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8-30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401-6-3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8/30 صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/6/3 به ریاست آقای رحیم تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیته فنی سامانه های هوشمند نظارتی استان درساعت 11/00 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان در مورخ 1401-6-1

جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق انسان استان درساعت 8/45 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در مورخ 1401-6-1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در مورخ 1401-6-1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/6/1 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 11-00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-5-24 برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 11-00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-5-24 برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین استان ساعت 11/00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/5/24 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۱۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 8-30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-5-24 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 8-30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401-5-24 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی نظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/5/24 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۱۵ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها، اختلافات و مراسمات استان ساعت 8/30 صبح روز شنبه در مورخ 1401/5/15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص تصمیم گیری گردید.

۶ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان ساعت 8 صبح روز شنبه در مورخ 1401/5/15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ و تصمیم گیری گردید.

۶ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان در مورخ 1401-5-15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون نظارت بر خلع سلاح و مهمات غیر مجاز استان ساعت 8 صبح روز شنبه در مورخ 1401/5/15 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ و تصمیم گیری گردید.

۶ اوت ۲۰۲۲

برگزاری جلسه کمیته امنیتی پذیرش دانشجویان خارجی در شهرستان ممنوعه تفرش به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

برگزاری جلسه کمیته امنیتی پذیرش دانشجویان خارجی در شهرستان ممنوعه تفرش به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پذیرش دانشجویان خارجی در شهرستان ممنوعه تفرش در ساعت 11 صبح روز چهارشنبه به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنتیی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۳ اوت ۲۰۲۲

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان مورخ 1401-5-8 برگزار گردید

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان مورخ 1401-5-8 برگزار گردید

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 1401/5/8 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید

۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲

جلسه مشترک کمیته رصد نارضایتی های عمومی و کمیسیون برآورد اطلاعات استان مورخ 1401-4-22

جلسه مشترک کمیته رصد نارضایتی های عمومی و کمیسیون برآورد اطلاعات استان مورخ 1401-4-22

جلسه مشترک کمیته رصد نارضایتی های عمومی و کمیسیون برآورد اطلاعات استان دز ساعت 11 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/4/22 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۳ ژوئیه ۲۰۲۲

جلسه حفاظت از آزمون استان به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه حفاظت از آزمون استان به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه حفاظت از آزمون استان ساعت 11/30 صبح روز شنبه مورخ 1401/4/4 به ریاست جناب آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۲۵ ژوئن ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3