اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/3/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ روز پیش ادامه مطلب
جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۱ مه ۲۰۲۳

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۵ مه ۲۰۲۳

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 11-2-1402 برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 11-2-1402 برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/2/11 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱ مه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیری ها، اختلافات و مراسمات در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1402-2-10 برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیری ها، اختلافات و مراسمات در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1402-2-10 برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیری ها، اختلافات و مراسمات در ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/2/10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۳۰ آوریل ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز یکشنبه مورخ 10-2-1402برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز یکشنبه مورخ 10-2-1402برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/2/10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید

۳۰ آوریل ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز یکشنبه مورخ 10-2-1402برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز یکشنبه مورخ 10-2-1402برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8/30 صبح روز یکشنبه مورخ 1402/2/10 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید

۳۰ آوریل ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع پدافند غیر عامل استان ساعت 00-13 مورخ 14-12-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع پدافند غیر عامل استان ساعت 00-13 مورخ 14-12-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون حفاظت از اماکن و تاسیسیات طبقه بندی شده و کارگروه امنیت و دفاع پدافند غیر عامل استان ساعت 00/13 مورخ 14/12/1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۷ مارس ۲۰۲۳

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک در ساعت 30-10 مورخ 11-12-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک در ساعت 30-10 مورخ 11-12-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر فرآیند تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک در ساعت 30/10 مورخ 11/12/1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲ مارس ۲۰۲۳

جلسه مشترک کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگران استان با کارگروه پیشگیری مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان درساعت 13-00 مورخ 1-12-1401 برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگران استان با کارگروه پیشگیری مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان درساعت 13-00 مورخ 1-12-1401 برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون ارتقای امنیت گردشگران خارجی و مقصد های گردشگران استان با کارگروه پیشگیری مقابله با جعل مدارک و اسناد رسمی استان درساعت 13/00 مورخ 1/12/1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیرکل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۰ فوریه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12-30 روز دوشنبه مورخ 1401-11-3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12-30 روز دوشنبه مورخ 1401-11-3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 12/30 روز دوشنبه مورخ 1401/11/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ ژانویه ۲۰۲۳

کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح گرم در درگیریها اختلافات و مراسمات در ساعت 10/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزارو تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۳ ژانویه ۲۰۲۳

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9-30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401-10-13 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجازدر ساعت 9/30 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/10/13 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید

۳ ژانویه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 28-9-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 28-9-1401 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 8/30 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/9/28 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۹ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10-30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401-9-24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10-30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401-9-24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیته تخصصی تظارت بر تخلفات اینترنتی استان در ساعت 10/30 صبح روز پنج شنبه مورخ 1401/9/24 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزارو تدابیر و تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۱۵ دسامبر ۲۰۲۲

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13-00 مورخ 1401-9-23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13-00 مورخ 1401-9-23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته امنیتی پرنده های بدون سرنشین ساعت 13/00 روز چهارشنبه مورخ 1401/9/23 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ دسامبر ۲۰۲۲

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4