اخبار دفتر امور امنیتی و انتظامی
جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 3-7-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون ریز پرنده های بدون سرنشین استان در ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1402/7/3 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲ روز پیش ادامه مطلب
جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 30-10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 30-10 صبح روز چهارشنبه مورخ 29-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسیم استان ساعت 10/30صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/6/29به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۰ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30-10 صبح روز دوشنبه مورخ 27-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30-10 صبح روز دوشنبه مورخ 27-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان در ساعت 30/10 صبح روز دوشنبه مورخ 27/6/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار برگزار و تدابیر لازم در این خصوص تصمیم و اتخاذ گردید.

۱۸ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11-6-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیته نظارت بر تهیه، تولید و توزیع مواد شیمیایی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 11/6/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر لازم در این خصوص اتخاذ گردید.

۲ سپتامبر ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۹ اوت ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون پیشگیری و مقابله با سرقت استان ساعت 8 صبح روز شنبه مورخ 28/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۹ اوت ۲۰۲۳

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 23-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30-8 صبح روز دوشنبه مورخ 23-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه گشت محله محور بسیج (رضویون) در ساعت 30/8 صبح روز دوشنبه مورخ 23/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۴ اوت ۲۰۲۳

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 17-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30-10 روز سه شنبه مورخ 17-5-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه سامانه های هوشمند نظارتی استان در ساعت 30/10 روز سه شنبه مورخ 17/5/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۸ اوت ۲۰۲۳

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30-8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30-8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه مشترک کمیسیون مقابله با قاچاق انسان و کمیسیون پیشگیری و مقابله با تروریسم در ساعت 30/8 صبح روز پنجشنبه مورخ 29/4/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۰ ژوئیه ۲۰۲۳

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402-4-13 برگزار گردید.

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402-4-13 برگزار گردید.

جلسه آقای نظری معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی با همکاران اداره کل امنیتی و انتظامی در ساعت 12 روز سه شنبه مورخ 1402/4/13 برگزار گردید.

۵ ژوئیه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 5-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 5-4-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون امنیت ورزش استان در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 5/4/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۷ ژوئن ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز سه شنبه مورخ 23-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8-30 صبح روز سه شنبه مورخ 23-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون مقابله با قاچاق سلاح و مهمات غیر مجاز استان در ساعت 8/30 صبح روز سه شنبه مورخ 23/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار و تدابیر و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

۱۳ ژوئن ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها اختلافات و مراسمات در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 23-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار می گردد.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها اختلافات و مراسمات در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 23-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار می گردد.

جلسه کمیسیون پیشگیری از کاربرد سلاح در درگیری ها اختلافات و مراسمات در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ23/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار می گردد.

۱۳ ژوئن ۲۰۲۳

جلسه بازنگری طرح های استگاه های ایست و بازرسی استان در ساعت 30-10  در روز چهارشنبه مورخ 17-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه بازنگری طرح های استگاه های ایست و بازرسی استان در ساعت 30-10 در روز چهارشنبه مورخ 17-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه بازنگری طرح های استگاه های ایست و بازرسی استان در ساعت 30/10 در صبح روز چهارشنبه مورخ 1402/3/17 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۷ ژوئن ۲۰۲۳

جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2-3-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کارگروه پیشگیری و مقابله با جعل اسناد و مدارک و کمیسیون امنیت گردشگران خارجی استان در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 2/3/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۳ مه ۲۰۲۳

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه کمیسیون برآورد اطلاعات استان ساعت 10 صبح روز یکشنبه مورخ 31/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۲۱ مه ۲۰۲۳

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25-2-1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

جلسه نظارت بر فرآیند تهیه و تولید و توزیع مواد شیمیایی و زیستی خطرناک استان ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 25/2/1402 به ریاست آقای رحیمی تبار مدیر کل امنیتی و انتظامی برگزار گردید.

۱۵ مه ۲۰۲۳

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5