درباره ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد

لیست شماره تماس ارتقاءسلامت نظام اداری و مبارزه با فساد

 

شماره تماس

شماره فکس

 

 

دفتر مدیریت عملکرد بازرسی و امور حقوقی

 

33670001

33666979

33442203

 

 

 

 

 

 

اداره کل حراست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رسیدگی به تخلفات داری استانداری و سازمان های تابعه