خانه اخبار دفاتر استانداری دفتر فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

دفتر فناوری اطلاعات ،امنیت فضای مجازی و شبکه دولت

مصاحبه با مهرداد مظفری مدیر ارشد اجرایی شرکت نگاره پیرامون نسخه جدید پورتال استانداری...

0
در قدم اول به پیشنهاد دفتر فناوری اطلاعات ، امنیت فضای مجازی و شبکه دولت با ارائه درخواست کتبی به دفاتر و معاونت های محترم بر آن شدیم تا دید درستی نسبت به راه کار پیشنهادی پیدا کنیم و نقشه راه مناسبی را ترسیم نماییم.