عنایتی معاون اموراداری اداره کل اموراداری و مالی استانداری خبر داد:

0
حضور 24 نفر آقایان پذیرفته شده در آزمون استخدامی دراستانداری مرکزی جهت طی مراحل استخدامی        به دنبال برنامه ریزی های به عمل آمده در...