مستندات

۱-    مصوبه شماره ۴۳۰/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ طرح استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های دولتی
۲-    دستورالعمل نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها (موضوع بندهای ۳ و ۸ مصوبه شماره ۴۳۰/۱۳.ط مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۹ شورای عالی اداری) بخشنامه شماره ۱۹۵۹۴۰/۱۹۰۰ مورخ ۲۴/۱۰/۸۱
۳-    آیین نامه اجرایی ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری شماره ۴۲۲۱/۴۴۱۹۶ مورخ ۱۴/۱/۱۳۸۹
۴-    دستورالعمل ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری (نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در دستگاه های اجرایی) شماره ۳۵۶۲۲/۹۰/۲۰۰ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۰