1398/07/14 14:22
استاندار مركزي از پادگان مالك اشتر اراك بازديد كرد
آقازاده استاندار مرکزی به مناسبت هفته نیروی انتظامی از پادگان آموزشی مالک اشتر اراک بازدید کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved