1398/05/20 11:05
ساعت كار ادارات استان در روز عرفه كاهش يافت
براساس دستور استاندار و در راستای فراهم شدن فرصت حضور کارکنان ادارات استان در مراسم روز عرفه، ساعت پایانی کار ادارت در روز جاری ساعت ۱۳/۴۵ اعلام شده است.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved