1398/05/10 12:17
استاندار مركزي از تقاطع غير هم سطح سنجان بازديد كرد
آقازاده استاندار مرکزی باتفاق نمایندگان مردم اراک ، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران از تقاطع غیر هم سطح سنجان به منظور بررسی مسائل و موانع اجرایی این پروژه بازدید کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved