1397/08/12 16:34
استاندار بر تسريع در عمليات اجرايي تقاطع غير هم سطح سنجان تاكيد كرد
آقازاده استاندار مرکزی در نشست بررسی مسائل و مشکلات تقاطع غیر هم سطح ورودی اراک در منطقه سنجان بر تسريع در عمليات اجرايي این تقاطع با تشكيل جلسه با مسئولين راه و شهرسازي تاکید کرد.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved