1396/02/24 14:57
كتاب "گذري بر عملكرد دولت در سرزمين آفتاب "
کتاب "گذری بر عملکرد دولت تدبیر و امید در سرزمین آفتاب" (استان مرکزی) در سالهای 92 تا 95 منتشر شد، این کتاب را در فایل ضمیمه مشاهده فرمائید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved