1394/12/10 23:42
اعلام نتايج سه برابر ظرفيت داوطلبان آزمون استخدامي شهرداري هاي استان مركزي
دفتر امور شهري و شوراهاي استانداري مركزي نتایج سه برابر ظرفیت داوطلبان آزمون استخدامی شهرداری های استان مرکزی را اعلام كرد .

شما می توانید لیست نتایج سه برابر ظرفیت داوطلبان آزمون استخدامی را از پیوست دریافت نمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved