1394/10/25 15:20
فصل نامه تحليل شماره 2
در این شماره به وضعیت اجتماعی و فرهنگی استان مرکزی پرداخته شده است

جهت دریافت به این لینک مراجعه فرمایید.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved